Εμπορικό Δίκαιο και Εμπορικές Εταιρείες. Δίκαιο Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών

Οι σύγχρονες ανάγκες των πελατών της εταιρείας οδήγησαν το επιστημονικό δυναμικό της στην ανάπτυξη και εξειδίκευση στους τομείς του Εμπορικού Δικαίου και του Δικαίου των Εταιριών (Ίδρυση, σύσταση, νομική υποστήριξη, συγχωνεύσεις, εξαγορές), του Δικαίου των Εμπορικών Συμβάσεων (συμβάσεις δικαιόχρησης - franchise agreements, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - leasing agreements, συμβάσεις διανομής - distribution agreements, συμβάσεις παραχώρησης άδειας - license agreements), του Δικαίου των Αξιογράφων, του Ναυτικού Δικαίου, του Δικαίου των Μεταφορών (Εθνικές - Διεθνείς Μεταφορές) καθώς επίσης και του Τραπεζικού Δικαίου (π.χ. δανειακές συμβάσεις - loan agreements και συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων - factoring).