Εργατικό, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο

Εξειδικευμένες επίσης υπηρεσίες προσφέρει η εταιρεία στο πελατολόγιό της και στους τομείς του εργατικού, του οικογενειακού και κληρονομικού Δικαίου.

Στο εργατικό δίκαιο:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εργατικές διαφορές με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων.

Στο οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο:

Αντιμετωπίζονται υποθέσεις όπως:

  • Προγαμιαία συμφωνητικά και συμφωνίες διαζυγίου
  • Εκπροσώπηση σε περιπτώσεις διαζυγίου και διευθέτηση σχετικών διαφορών
  • Διαθήκες και διαχείριση ιδιοκτησίας