Χρηματοοικονομικές διαφορές και Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Επιπλέον η εταιρεία έχει εισέλθει δυναμικά στον τομέα του Χρηματιστηριακού Δικαίου (εισαγωγή εταιρειών, χρηματοοικονομικές συμβουλές), του Δικαίου Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ.) καθώς και στο τραπεζικό Δίκαιο στον τομέα εξυπηρετήσεως των δικαίων και συννόμων συμφερόντων των συναλλασσομένων με τις Τράπεζες φυσικών και νομικών προσώπων.