Ποινικό Δίκαιο

Εξ ίσου σημαντικές και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες παρέχει η εταιρεία στον τομέα του Ποινικού Δικαίου.

Η συμβολή του γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη εγκλήσεων - μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και παράσταση στα ποινικά δικαστήρια. Ιδιαίτερη ειδίκευση και εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, σε θέματα σχετικά με την ποινική ευθύνη των ιατρών, καθώς και σε υποθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος. Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.